Dierenartsenpraktijk Dokkum huiswerkopdracht voltooid!

De eerste huiswerkopdracht wordt uitgevoerd! Marieke van Dijk van de dierenartsenpraktijk uit Dokkum was aanwezig bij de bijeenkomst en sloot zich aan bij spreker en inspirator Jan Willem Zwart.  Ze hebben gekozen voor de huiswerkopdracht: BLOEMEN & KRUIDEN OM JE BEDRIJF. Geweldig Dierenartsenpraktijk Dokkum e.o.!

Bericht via Facebook: 

Tekst in het Facebookbericht van Kwekerij Griene Grûn: Goed nieuws! We mogen ook de bloemetjes buiten gaan zetten bij Dierenartsenpraktijk Dokkum! Ook zij dragen de insectenwereld een warm hart toe en willen hier graag iets voor doen. We hebben een bont gezelschap voor ze samen gesteld met o.a. kaasjeskruiden, guldenroede, kattenstaart en meer, welke je vanaf deze zomer rondom de praktijk in Dokkum kan zien bloeien. Hier worden we blij van! 

Voedselbos Ouwe-Syl

Omrop Fryslân: Wurkgroep Twirre wol Noardeast-Fryslân skjin en sûn meitsje

Gjin twadde auto, mar in bakfyts. Dy berm foar dyn hûs ynsiedzje mei krûden. Of in hûn dy’t helpt mei it oprêden fan plestik út de feart. It binne de lytse inisjativen dêr’t wurkgroep Twirre nei op syk is. Twirre is in inisjatyf yn Noardeast-Fryslân en hat as doel it gebiet dêr skjin en sûn te meitsjen.

It giet om lytse stapkes, seit Anke Bijlsma, dy’t ien grutte mooglik meitsje. “Do moatst Twirre sjen as in goed dieet. As je it te rap dogge, ha je it gewicht gau werom. Dogge je it mei lytse stapkes dan wurket it folle better. Want dat is foar eltsenien ek wer in stik makliker om te dwaan.” It is benammen net de bedoeling om minsken te twingen mei te dwaan: “Nee, perfoarst net. Wy wolle dat minsken inoar ynspirearje.”

It doel is dat út alle lagen wei ideeën komme. “Boeren, oare ûndernimmers, betink it mar. It wurdt allinnich mar better as we it mei inoar dogge”, seit Bijlsma.

Hans Kroodsma is feehâlder. Hy docht ek mei oan de wurkgroep. Sels hat hy lâns syn lân in blommerâne oanlein. Dat is goed foar de ynsekten en ek foar de greidefûgels: “Minsken dy’t der by del fytse, fine it ek moai om te sjen. Dat jout dan wer in hiel goed gefoel.”

Op 13 maart is in ynspiraasjegearkomste fan wurkgroep Twirre yn de Teätertsjerke yn Nes.