Janny Osinga was aanwezig op de eerste Twirre avond in Theaterkerk Nes. Door Jan Willem Zwart van de Kruidhof geïnspireerd is ze aan de slag gegaan met haar huiswerkopdracht: bloemen zaaien geschikt voor insecten en bijen. Maar niet zonder persoonlijk advies van Jan Willem.

“Zwart is bij ús thús west yn kollumerpomp. It leit yn de bedoeling om straks as it gers in keer meant is, te sjen as we it  gers freze en yn siedsje kinne mei sied wat past bij dizze grûn en omjowing. De heale hectare hielendal  dwaan  is te djoer tinke wij. Stap foar stap, eerst hea! Dan sjogge we fierder. It sekje sied wat we op de twirre jûn (foto) krigen ha docht it geweldig goed” Janny Osinga.