Albert van der Ploeg uit Readtsjerk heeft meerdere huiswerkopdrachten meegenomen naar huis en bij verschillende inspirators geshopt waaronder bij Anja Haga en Hessel Jan Sinnige.
‘Wy binne beguon om minder plestik te brûken. Fierder helje wy it plestik by de dyk wei. As wy mei in ammerke brokjes nei de skiep gean te kuierjen, nimme wy de rommel mei werom’.
‘Fierder stoke wy op hout wat frijkomt út de elzensingels om hjirmei op CO2 te besparjen en as klimaatmaatregel, al is dit waar wat wy no ha wol lekker’.
‘En wy ha in “Vuilboom” plante op advys fan Jan-Willem Zwart foar de insekten en it bioferskaat’ aldus Albert van der Ploeg.